OGŁOSZENIA I PRZETARGI

21 lutego 2024 r.

Wolny lokal mieszkalny

Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka  z o.o. informuje,  że posiada wolny lokal mieszkalny znajdujący się w Wąbrzeźnie przy ulicy ks. Ksawerego Połomskiego 1/3,  składający się z:  pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki  o łącznej powierzchni 31,90 m2.

Szczegółowe informacje odnośnie wynajmu  lokalu oraz wymaganych wpłatach  udzielane są  w siedzibie Spółki przy ulicy Kętrzyńskiego 121 A od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.00 do 14.00 oraz pod numerem telefonu 56 688 1597.  

20 lutego 2024 r.

„Budowa budynku wielorodzinnego 24 lokalowego przy ul. Bp. J. Dantyszka 12 w Wąbrzeźnie na wynajem z możliwością dojścia do własności”

Ogłoszenie o naborze wniosków

Szanowni  Państwo,

uprzejmie informujemy, że aby zostać najemcą lokalu w budynku wielorodzinnym przy ul. Bp. J. Dantyszka 12 w Wąbrzeźnie należy:
po pierwsze udać się w pierwszej kolejności do siedziby RW TBS w Wąbrzeźnie (ul. Kętrzyńskiego 121A) lub przesłać skany dokumentów wskazanych poniżej na adres poczty e-mail: blaszkiewicz.rwtbs@gmail.com w celu uzyskania zaświadczenia o spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w Regulaminie przyznawania lokali mieszkalnych dla inwestycji realizowanej przez Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. pn. „Budowa budynku wielorodzinnego 24 lokalowego przy ul. Bp. J. Dantyszka 12 w Wąbrzeźnie pod wynajem z możliwością dojścia do własności”.

W związku z powyższym należy przedstawić następujące dokumenty:
a) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku przez wnioskodawcę oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania ( jeśli ustawowy termin rozliczenia podatku dochodowego nie upłynął, a Wnioskodawcy nie złożyli zeznania podatkowego za rok ubiegły RW TBS dopuszcza możliwość złożenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku 2022);
b) zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania za ostatnie trzy miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku, w przypadku emeryta lub rencisty aktualna decyzja o przyznaniu świadczenia;

po drugie wypełnić wniosek o zawarcie umowy najmu, który można pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej www.wabrzezno.com lub www.rwtbs.wabrzezno.com, lub w formie wydruku z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie (adres: ul. Wolności 18, pokój nr 12, kontakt telefoniczny 56 6884545) oraz w siedzibie Regionalnego Wąbrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy ul. Kętrzyńskiego 121 w Wąbrzeźnie.

po trzecie złożyć wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami umożliwiającymi jego weryfikację i dokonanie oceny punktowej, dostarczając go bezpośrednio do siedziby Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 18 lub przesyłając pocztą na adres Urzędu. Za datę wpływu wniosku uznaje się datę jego dostarczenia do Urzędu Miasta.

O NAJEM MOGĄ STARAĆ SIĘ OSOBY, KTÓRE:

  1.  w dniu objęcia lokalu mieszkalnego nie będą posiadały tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Wąbrzeźna (wnioskodawca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania);

  2. spełniać będą kryteria dochodowe zawarte w art. 7a ust.1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 788 ze zm.)

Wykazanie spełniania warunków do zawarcia umowy najmu i okoliczności umożliwiających dokonanie oceny punktowej wniosku, zgodnie z kryteriami pierwszeństwa ustalonymi w Uchwale nr LXI/385/24 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Bp. J. Dantyszka 12 w Wąbrzeźnie, budowanego w ramach inwestycji realizowanej przez RW TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie ( opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 22 stycznia 2024 r. pod poz. 605) spoczywa na Najemcy.

Wnioskodawca wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania może złożyć tylko jeden wniosek o zawarcie umowy najmu.

Termin składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją upływa w dniu 20 marca 2024 roku.
Po rozpatrzeniu wniosków o zawarcie umowy najmu i dokonaniu oceny punktowej wg kryteriów pierwszeństwa, powołana Komisja sporządzi listę osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego – tzw. „Lista Najemców” w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. W przypadku równej ilości punktów decyduje data złożenia wniosku oraz numer z rejestru przesyłek wpływających do Urzędu.

W przypadku rezygnacji osoby wpisanej na listę z dalszego ubiegania się zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji, lokal zostanie zaproponowany kolejnej osobie, która uzyskała najwyższą ocenę punktową.
Urząd pisemnie poinformuje osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu o ocenie punktowej oraz o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu się na Listę Najemców.
Na podstawie ustalonej Listy Najemców RW TBS Sp. z o.o. zaoferuje mieszkania na wynajem dla osób skierowanych przez Urząd Miasta w Wąbrzeźnie. Pierwszeństwo w wyborze lokalu mieszkalnego przysługuje tym spośród Wnioskodawców, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W przypadku równej ilości punktów, decyduje data złożenia wniosku.

Warunkiem uzyskania prawa do mieszkania na wynajem z zasobów RW TBS jest :

  1. zawarcie ze Spółką umowy o partycypację w kosztach budowy lokalu oraz wpłata partycypacji w wysokości 15% przewidywanych kosztów budowy w wyznaczonym przez Spółkę terminie tj. do 30.06.2024 roku,

  2. wpłacenie kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu w wysokości trzykrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, według stawki czynszu 
    obowiązującej w dniu podpisania umowy najmu. Wymaganą kaucję Najemca zobowiązany będzie uiścić przed podpisaniem umowy najmu.

Dopłaty do czynszu
Po zasiedleniu lokali, Najemcy spełniający warunki zawarte w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (
tj. z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1351) będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu, składając stosowny wniosek i dokumenty do Urzędu Miasta Wąbrzeźno.

Telefony kontaktowe RW TBS:
56 688 15 97
56 688 12 86

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

27 lipca 2023 r.

Program „Mieszkanie na wynajem z możliwością dojścia do własności”

Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ulicy Kętrzyńskiego 121 A  rozpoczyna wstępny nabór wniosków o najem mieszkania w planowanej,  nowej inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku wielorodzinnego położonego w Wąbrzeźnie przy ulicy Bp. Jana Dantyszka 12”.

Będzie to budynek 24 lokalowy. Przewiduje się w nim lokale  mieszkalne  o powierzchni użytkowej od 41,68 m2  do  59,16 m 2. Budynek wyposażony będzie dodatkowo w dwie  windy. Do każdego mieszkania przynależna będzie piwnica oraz miejsce parkingowe. Lokale mieszkalne w dniu zasiedlenia  będą wykończone – oddane „pod klucz”.

Planowany  termin  rozpoczęcia budowy –  I półrocze 2024 roku

Planowany   termin  zakończenia budowy –  II półrocze 2025 roku  

Planowana stawka czynszu – 16,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania.

Kaucja zabezpieczająca będzie wynosiła  trzykrotność miesięcznego czynszu za lokal.

Nowe  lokale mieszkaniowe  mogłyby stanowić przedmiot najmu, na dotychczasowych zasadach obowiązujących w TBS, bądź na zasadach najmu z dojściem do własności. Zamiana umowy najmu na  prawo własności  będzie możliwa  po 15 latach od oddania budynku do użytkowania oraz bieżącym regulowaniu czynszu przez najemcę.

Z najmu z dojściem do własności mogą skorzystać osoby, które wpłacą wymaganą kwotę partycypacji (od 15% do 20%  kosztów budowy).

Jest to  oferta skierowana  dla osób średniozamożnych, których dochody umożliwiają pozyskanie środków na wpłatę partycypacji, kaucji  oraz bieżące regulowanie opłat za lokal.

Podstawowe zalety zamieszkania w TBS :

Brak konieczności posiadania zdolności kredytowej. W przypadku przystąpienia do nowego Programu oceniane są jedynie dochody w przeliczeniu na 1 osobę zamieszkującą gospodarstwo domowe.
Stabilna umowa najmu – brak ryzyka wypowiedzenia umowy przez RW TBS; jedynym warunkiem kontynuacji umowy jest prawidłowe wykonywanie obowiązków najemcy (brak zaległości w bieżących płatnościach oraz właściwe zachowanie, zgodne z Regulaminami).
Dopłata do czynszu przez 15 lat najmu ( na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania).

Dodatkowo możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego.

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Wniosek na mieszkania można składać:

– w siedzibie Spółki RW TBS w Wąbrzeźnie przy ul. Kętrzyńskiego 121 A,

– drogą e-mailową  na adres: sekretariat@rwtbs.wabrzezno.com  w terminie do 31 sierpnia 2023r.

Projekt koncepcji budynku  jest dostępny do wglądu w siedzibie Spółki.

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników Spółki  RW TBS pod nr telefonu 56 688 15 97, 56 688 12 86.

Adres

Zgłaszanie pilnych usterek

Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.