O NAS

Powstanie

Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą na mocy ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. Nr 133, poz. 654 z dnia 26 października 1995 roku z późniejszymi zmianami).

Akt założycielski

W dniu 25 marca 1996 roku został spisany akt notarialny Rep. A945/96 stanowiący akt założycielski Regionalnego Wąbrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o o. w Wąbrzeźnie, który decyzją nr 3/1996 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dał podstawę do zarejestrowania Spółki jako trzeciej w Polsce.

Własność

RW TBS jest spółką, której jedynym właścicielem jest Gmina Miejska Wąbrzeźno. Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, Zarząd

KRS i kapitał

Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000122375. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 7.420 (siedem milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) .

Przedmiot działania

Budowa domów mieszkalnych i eksploatacja znajdujących się w nich lokali mieszkalnych na zasadach umów najmu.

Towarzystwo może również:
– nabywać budynki mieszkalne,
– przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
– wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa,
– sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi jego własności, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,
– prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

 

a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,

b) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,

c) Budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;

d) przeprowadzeniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa.

Posiadamy

+
Lokali mieszkalnych
+
Garaży
+
Mieszkańców
+
Metrów kwadratowych

Zrealizowane inwestycje

rwtbs-logo

ul. Bolesława Szczuki

32 lokale mieszkalne

rwtbs-logo

ul. Bp. Jana Dantyszka

120 lokali mieszkalnych

rwtbs-logo

ul. Ks. K. Połomskiego

20 lokali mieszkalnych

rwtbs-logo

ul. Dr. J. Szczepańskiego

12 lokali mieszkalnych

rwtbs-logo

ul. 750-lecia Wąbrzeźna

12 lokali mieszkalnyh

rwtbs-logo

ul. Sportowa

9 lokali mieszkalnych

rwtbs-logo

ul. Sady Radzyń Cheł.

20 lokali mieszkalnych

rwtbs-logo

ul. Mestwina

6 lokali mieszkalnych

Studium przypadku

photo-1524749292158-7540c2494485.jpg

Preferencyjne kredyty

Spółka finansowała swoje inwestycje głównie z preferencyjnych kredytów udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wszystkie lokale mieszkalne Spółki są budowane w systemie „pod klucz”, gotowe do natychmiastowego zasiedlenia. Nie wymagają żadnych dodatkowych nakładów.

pexels-photo.jpg

Odpowiedzialne zarządzanie

Spółka administruje zasobami Gminy Miejskiej Wąbrzeźno, 29 budynkami, w których wyodrębnionych jest 196 lokali mieszkalnych o powierzchni 6676,91 m2 i zamieszkujących przez 521 osoby.
Właściciele wyodrębnionych lokali w liczbie 172 stanowiących 25 wspólnot mieszkaniowych, powierzyło Spółce zarządzanie ich nieruchomościami. W budynkach tych znajduje się 217 lokali mieszkalnych i użytkowych o powierzchni 9.297,45 m2.

pexels-photo-914931.jpeg

Ogromne doświadczenie

Łączna powierzchnia mieszkalna zarządzanych zasobów nie będących własnością Towarzystwa wynosi 15.974,36 m2.
Podsumowując Towarzystwo zarządza 688 lokalami znajdującymi się w 82 budynkach o powierzchni użytkowej 26.871,84 m2.

Inwestycje w trakcie realizacji

Program „Mieszkanie na wynajem z możliwością dojścia do własności”

Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ulicy Kętrzyńskiego 121 A rozpoczyna wstępny nabór wniosków o najem mieszkania w planowanej, nowej inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku wielorodzinnego położonego w Wąbrzeźnie przy ulicy Bp. Jana Dantyszka 12”.

Będzie to budynek 24 lokalowy. Przewiduje się w nim lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej od 41,68 m2 do 59,16 m 2. Budynek wyposażony będzie dodatkowo w dwie windy. Do każdego mieszkania przynależna będzie piwnica oraz miejsce parkingowe. Lokale mieszkalne w dniu zasiedlenia będą wykończone – oddane „pod klucz”.

Planowany termin rozpoczęcia budowy – I półrocze 2024 roku

Planowany termin zakończenia budowy – II półrocze 2025 roku

Planowana stawka czynszu – 16,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania.

Kaucja zabezpieczająca będzie wynosiła trzykrotność miesięcznego czynszu za lokal.

Nowe lokale mieszkaniowe mogłyby stanowić przedmiot najmu, na dotychczasowych zasadach obowiązujących w TBS, bądź na zasadach najmu z dojściem do własności. Zamiana umowy najmu na prawo własności będzie możliwa po 15 latach od oddania budynku do użytkowania oraz bieżącym regulowaniu czynszu przez najemcę.

Z najmu z dojściem do własności mogą skorzystać osoby, które wpłacą wymaganą kwotę partycypacji (od 15% do 20% kosztów budowy).

Program „Mieszkanie na wynajem z możliwością dojścia do własności”

Jest to oferta skierowana dla osób średniozamożnych, których dochody umożliwiają pozyskanie środków na wpłatę partycypacji, kaucji oraz bieżące regulowanie opłat za lokal.

Brak konieczności posiadania zdolności kredytowej. W przypadku przystąpienia do nowego Programu oceniane są jedynie dochody w przeliczeniu na 1 osobę zamieszkującą gospodarstwo domowe.
Stabilna umowa najmu – brak ryzyka wypowiedzenia umowy przez RW TBS; jedynym warunkiem kontynuacji umowy jest prawidłowe wykonywanie obowiązków najemcy (brak zaległości w bieżących płatnościach oraz właściwe zachowanie, zgodne z Regulaminami).
Dopłata do czynszu przez 15 lat najmu ( na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania).
Szczegóły dotyczące dopłat do czynszu

Dodatkowo możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego.

– w siedzibie Spółki RW TBS w Wąbrzeźnie przy ul. Kętrzyńskiego 121 A,

– drogą e-mailową na adres: sekretariat@rwtbs.wabrzezno.com w terminie do 31 sierpnia 2023r.

Projekt koncepcji budynku jest dostępny do wglądu w siedzibie Spółki.
Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników Spółki RW TBS pod nr telefonu 56 688 15 97, 56 688 12 86.

Adres

Zgłaszanie pilnych usterek

Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.