Zarządzanie nieruchomościami

RWTBS jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości i oferuje pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością. Spółka nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za przejęcie nieruchomości od dotychczasowego zarządcy, przygotowywanie korespondencji, uchwał i innych dokumentów dla właścicieli i lokali ani za doręczenie ich odbiorcom bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty. Każda wspólnota jest samodzielna pod względem finansowym i posiada niezależne konto bankowe. W wyniku stosowania tych zasad , rozliczenia finansowe w poszczególnych nieruchomościach są przejrzyste i sprawdzalne.
Usługi dzielimy na cztery podstawowe grupy :
organizacja, czynności administracyjno-techniczne, kompleksowa obsługa księgowa oraz obsługa prawna.

Organizacja

 • wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji REGON
 • wystąpienie o nadanie numeru NIP
 • otwarcie rachunku bankowego
 • stworzenie pierwszych planów i uchwał

Czynności administracyjno-techniczne

 • prowadzenie ewidencji lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej oraz najemców nie wyodrębnionych,
 • zapewnienie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości,
 • nadzór nad usługami ( w tym : kominiarskimi ) związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych w nieruchomości wspólnej,
 • doradztwo w wyborze ubezpieczyciela nieruchomości wspólnej,
 • wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie cen i warunków umów oraz merytoryczna kontrola wykonania umów,
 • organizacja i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
 • wystawianie zaświadczeń lub poświadczanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub pomocy społecznej,
 • zapewnienie informacji o sytuacji wspólnoty oraz dostępu do jej dokumentów,
 • powiadamianie o zmianie wysokości opłat związanych z dostawami mediów oraz usług dla nieruchomości,
 • zapewnienie pomocy w sporządzaniu protokołów szkód i utrzymywanie w tych sprawach kontaktów z firmami ubezpieczeniowymi,
 • prowadzenie teczek wraz z dokumentacją z zebrań wspólnoty,
 • prowadzenie wszelkiej korespondencji z urzędami, kontrahentami i członkami wspólnoty w zależności od zaistniałych spraw i potrzeb,
 • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz,
 • dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane,
 • sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą prawo budowlane,
 • zlecenie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości,
 • przygotowywanie planów remontów,
 • przedstawiane ofert w przedmiocie umów z dostawcami oraz wykonawcami robót i usług,
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, organizowanie przetargów, negocjowanie cen i warunków umów,
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację oraz uczestnictwo w komisji przy odbiorze ilościowym i jakościowym wykonanych robót i usług,

Czynności księgowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w wersji elektronicznej,
 • wykonywanie sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego wraz z deklaracją dla Urzędu Skarbowego,
 • przechowywanie dokumentacji księgowej, statystycznej,
 • obsługa rachunku bankowego,
 • prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli,
 • kontroling finansów wspólnot,
 • współpraca z bankiem ( przelewy, wyciągi bankowe, kredyty),
 • windykacja należności,
 • sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań.

Obsługa prawna

W ramach kompleksowej obsługi nieruchomości zapewniamy podstawową obsługę prawną, obejmującą :
obsługę windykacji należności, począwszy od zgromadzonych niezbędnych dokumentów potrzebnych do dochodzenia roszczeń na drodze sadowej, przez przygotowanie pozwów sądowych, aż do skierowania prawomocnego tytułu wykonawczego do komornika (bez zastępstwa procesowego),
konsultacje prawne przy sporządzaniu bardziej skomplikowanych uchwał, umów czy regulaminów wewnętrznych.

Adres

Zgłaszanie pilnych usterek

Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.