19 lutego 2024 r.

„Budowa budynku wielorodzinnego 24 lokalowego przy ul. Bp. J. Dantyszka 12 w Wąbrzeźnie na wynajem z możliwością dojścia do własności”

Ogłoszenie o naborze wniosków

Szanowni  Państwo,

uprzejmie informujemy, że aby zostać najemcą lokalu w budynku wielorodzinnym przy ul. Bp. J. Dantyszka 12 w Wąbrzeźnie należy:
po pierwsze udać się w pierwszej kolejności do siedziby RW TBS w Wąbrzeźnie (ul. Kętrzyńskiego 121A) lub przesłać skany dokumentów wskazanych poniżej na adres poczty e-mail: blaszkiewicz.rwtbs@gmail.com w celu uzyskania zaświadczenia o spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w Regulaminie przyznawania lokali mieszkalnych dla inwestycji realizowanej przez Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. pn. „Budowa budynku wielorodzinnego 24 lokalowego przy ul. Bp. J. Dantyszka 12 w Wąbrzeźnie pod wynajem z możliwością dojścia do własności”.

W związku z powyższym należy przedstawić następujące dokumenty:
a) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku przez wnioskodawcę oraz osoby zgłoszone
do wspólnego zamieszkania ( jeśli ustawowy termin rozliczenia podatku dochodowego nie upłynął, a Wnioskodawcy nie złożyli zeznania podatkowego za rok ubiegły RW TBS dopuszcza możliwość złożenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku 2022);
b) zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wnioskodawcy i osób zgłoszonych
do wspólnego zamieszkania za ostatnie trzy miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku, w przypadku emeryta lub rencisty aktualna decyzja o przyznaniu świadczenia;

po drugie wypełnić wniosek o zawarcie umowy najmu, który można pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej www.wabrzezno.com lub www.rwtbs.wabrzezno.com,

lub w formie wydruku z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie (adres: ul. Wolności 18, pokój nr 12, kontakt telefoniczny 56 6884545) oraz w siedzibie Regionalnego Wąbrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy ul. Kętrzyńskiego 121 w Wąbrzeźnie.

po trzecie złożyć wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami umożliwiającymi jego weryfikację i dokonanie oceny punktowej, dostarczając go bezpośrednio do siedziby Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 18 lub przesyłając pocztą na adres Urzędu. Za datę wpływu wniosku uznaje się datę jego dostarczenia do Urzędu Miasta.

O NAJEM MOGĄ STARAĆ SIĘ OSOBY, KTÓRE:

  1.  w dniu objęcia lokalu mieszkalnego nie będą posiadały tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Wąbrzeźna (wnioskodawca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania);

  2. spełniać będą kryteria dochodowe zawarte w art. 7a ust.1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 788 ze zm.)

Wykazanie spełniania warunków do zawarcia umowy najmu i okoliczności umożliwiających dokonanie oceny punktowej wniosku, zgodnie z kryteriami pierwszeństwa ustalonymi w Uchwale nr LXI/385/24 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Bp. J. Dantyszka 12 w Wąbrzeźnie, budowanego w ramach inwestycji realizowanej przez RW TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie ( opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 22 stycznia 2024 r. pod poz. 605) spoczywa na Najemcy.

Wnioskodawca wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania może złożyć tylko jeden wniosek o zawarcie umowy najmu.

Termin składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją upływa w dniu 20 marca 2024 roku.
Po rozpatrzeniu wniosków o zawarcie umowy najmu i dokonaniu oceny punktowej wg kryteriów pierwszeństwa, powołana Komisja sporządzi listę osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego – tzw. „Lista Najemców” w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. W przypadku równej ilości punktów decyduje data złożenia wniosku oraz numer z rejestru przesyłek wpływających do Urzędu.

W przypadku rezygnacji osoby wpisanej na listę z dalszego ubiegania się zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji, lokal zostanie zaproponowany kolejnej osobie, która uzyskała najwyższą ocenę punktową.
Urząd pisemnie poinformuje osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu o ocenie punktowej oraz o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu się na Listę Najemców.
Na podstawie ustalonej Listy Najemców RW TBS Sp. z o.o. zaoferuje mieszkania na wynajem dla osób skierowanych przez Urząd Miasta w Wąbrzeźnie. Pierwszeństwo w wyborze lokalu mieszkalnego przysługuje tym spośród Wnioskodawców, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W przypadku równej ilości punktów, decyduje data złożenia wniosku.

Warunkiem uzyskania prawa do mieszkania na wynajem z zasobów RW TBS jest :

  1. zawarcie ze Spółką umowy o partycypację w kosztach budowy lokalu oraz wpłata partycypacji w wysokości 15% przewidywanych kosztów budowy w wyznaczonym przez Spółkę terminie tj. do 30.06.2024 roku,

  2. wpłacenie kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu w wysokości trzykrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, według stawki czynszu 
    obowiązującej w dniu podpisania umowy najmu. Wymaganą kaucję Najemca zobowiązany będzie uiścić przed podpisaniem umowy najmu.

Dopłaty do czynszu
Po zasiedleniu lokali, Najemcy spełniający warunki zawarte w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (
tj. z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1351) będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu, składając stosowny wniosek i dokumenty do Urzędu Miasta Wąbrzeźno.

Telefony kontaktowe RW TBS:
56 688 15 97
56 688 12 86

 DOKUMENTY DO POBRANIA: