REGIONALNE WĄBRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą na mocy ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego  (Dz. U. Nr 133, poz. 654 z dnia 26 października 1995 roku z późniejszymi zmianami).

W dniu 25 marca 1996 roku został spisany akt notarialny Rep. A945/96 stanowiący akt założycielski Regionalnego Wąbrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Sp.  z o  o. w Wąbrzeźnie, który decyzją nr 3/1996 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dał podstawę do zarejestrowania Spółki jako trzeciej w Polsce.

Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:  0000122375.

Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 7.420 (siedem milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) .

RW TBS jest spółką, której jedynym właścicielem jest Gmina Miejska Wąbrzeźno.
Władzami Spółki są:

– Zgromadzenie Wspólników

– Rada Nadzorcza

– Zarząd

Przedmiotem działania Towarzystwa jest budowa domów mieszkalnych i eksploatacja znajdujących się w nich lokali mieszkalnych na zasadach umów najmu.
Towarzystwo może również:

– nabywać budynki mieszkalne,

– przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,

– wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa,

– sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi jego własności, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,

– prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,

b) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,

c) Budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;

d) przeprowadzeniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa.

Według stanu na dzień 31.12.2017 roku Regionalne Wąbrzeskie  Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wąbrzeźnie posiada 28 budynków  mieszkalnych z 275 lokalami  na wynajem o powierzchni użytkowej 13897,48 m2 oraz 1 budynek biurowo-mieszkalny.
Spółka finansowała swoje  inwestycje głównie z preferencyjnych kredytów udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wszystkie lokale mieszkalne Spółki są budowane w systemie „pod klucz”,  gotowe do natychmiastowego zasiedlenia. Nie wymagają żadnych dodatkowych nakładów.
Spółka administruje zasobami Gminy Miejskiej Wąbrzeźno, 29 budynkami, w których wyodrębnionych jest 196 lokali mieszkalnych  o powierzchni 6676,91 m2 i zamieszkujących przez 521 osoby.
Właściciele wyodrębnionych lokali w liczbie 172 stanowiących 25 wspólnot mieszkaniowych, powierzyło Spółce zarządzanie ich nieruchomościami. W budynkach tych znajduje się 217 lokali mieszkalnych i użytkowych o powierzchni 9.297,45 m2.
Łączna powierzchnia mieszkalna zarządzanych zasobów nie będących własnością Towarzystwa wynosi 15.974,36 m2.
Podsumowując Towarzystwo zarządza 688 lokalami znajdującymi się w 82 budynkach o powierzchni użytkowej  26.871,84 m2.

Godziny pracy Spółki:

Pn 7:00 – 15:00
Wt 7:00 – 15:00
Śr 7:00 – 15:00
Cz 7:00 – 15:00
Pt 7:00 – 15:00