Kategorie
Aktualności Ogłoszenia

Przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Wąbrzeźnie przy ulicy Mestwina 5

OGŁOSZENIE

Zarząd Regionalnego Wąbrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o. o. z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Kętrzyńskiego 121A ogłasza:

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezasiedlonego lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 38,90 m² usytuowanego na I piętrze budynku wielorodzinnego położonego w Wąbrzeźnie przy ulicy Mestwina 5, składającego się z 2 pokoi, przedpokoju,  kuchni, łazienki z wc.  Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze położone w podwórzu o powierzchni użytkowej 5,80 m². Budynek przy ul. Mestwina 5 położony jest na działce ewidencyjnej nr 170 (o łącznej powierzchni 269 m²), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1W/00001174/9.

Z lokalem związany jest udział w prawie do gruntu działki geodezyjnej nr 170 i częściach budynków nie przeznaczonych dla indywidualnego użytkowania w 4470/25854 części.

Cena wywoławcza wynosi  145 000,00 zł (słownie:  sto czterdzieści pięć tysięcy złotych)

Lokalu na dzień sporządzenia ogłoszenia nie obciążają żadne długi, ograniczone prawa rzeczowe ani ograniczenia  w rozporządzaniu i nie istnieją należności publiczno-prawne stanowiące podstawę wpisu hipoteki przymusowej, lokal nie jest  obciążony  umową najmu zawartą ze Sprzedającym.

Przetarg odbędzie się dnia 11.05.2021 roku  o godzinie 12.00  w siedzibie  RW TBS Sp. z o.o. przy ulicy Kętrzyńskiego 121A w Wąbrzeźnie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2 000,00  zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) na konto  RW TBS Sp. z o.o. nr :  12 9486 0005 0030 4427 2006 0001 w terminie do dnia 10.05.2021  r. włącznie. W tytule przelewu wpłaty wadium , wpłacający winien wskazać lokal na poczet którego wpłaca wadium. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny osiągniętej w przetargu na rzecz ustalonego w przetargu nabywcy. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w takiej samej formie, w terminie 7 dni od daty zamknięcia, unieważnienia, odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający jego tożsamość (tj. dowód osobisty lub paszport w przypadku osób fizycznych oraz dokumenty statutowe firmy, Regon i NIP a także ewentualne pełnomocnictwa w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.  Wysokość postąpienia wynosi 1.000,00 zł  ( słownie: jeden tysiąc  złotych). Z wygrywającym przetarg w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty przetargu,  zawierana jest umowa ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone tytułem  oboje współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie chyba, że zostanie przedłożone pełnomocnictwo pisemne udzielone przez współmałżonka.

Koszty opłaty notarialnej i sądowej ponosi w całości nabywca lokalu.    W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j. z dnia 2017.12.07 ).

Przetarg  może zostać odwołany bez podania przyczyny  przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej RW TBS Sp. z o.o.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy RW TBS Sp. z o.o.  w Wąbrzeźnie, ul. Kętrzyńskiego 121A, telefonicznie pod nr 56 688 15 97, 56 688 12 86 lub  e-mail rwtbs@wp.pl

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na internetowej stronie RW TBS Sp. z o.o. pod adresem: www.rwtbs.wabrzezno.com w zakładce „ Ogłoszenia”.

Wąbrzeźno, dnia 26.04.2021 r.