Kategorie
Aktualności Ogłoszenia

Ogłoszenie ograniczonego przetargu ustnego na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w Wąbrzeźnie przy ulicy Biskupa Jana Dantyszka 4 m. 4

Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Kętrzyńskiego 121A ogłasza ograniczony przetarg ustny na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w Wąbrzeźnie przy ulicy Biskupa Jana Dantyszka 4 m.4

Przedmiotem przetargu jest prawo najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w Wąbrzeźnie przy ulicy Biskupa Jana Dantyszka 4 m.4 na I piętrze , składającego się z: dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 50,80 m2.
Celem przetargu jest ustalenie Najemcy, z którym zostanie zawarta umowa najmu po uzyskaniu najwyższej ceny partycypacji.
Uczestnik przetargu na dzień zawarcia umowy najmu musi spełniać kryteria zawarte w przepisie Art. 30 pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1996 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (osoby fizyczne)
Czas trwania umowy najmu lokalu – nieoznaczony. Umowa najmu zostanie zawarta najpóźniej dnia 22.02.2021roku, z obowiązkiem zapłaty czynszu począwszy od dnia przekazania lokalu Najemcy.
RW TBS informuje, iż kwota partycypacji nie może być niższa niż 11 700,00złotych, oraz nie może przekroczyć 25 023,06 złotych.
Wynajmującemu przysługuje prawo do wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.
Zabezpieczeniem należności wynikających z umowy najmu będzie kaucja w wysokości odpowiadającej równowartości dwunastokrotności miesięcznego czynszu 5 992,37 złotych.
Kaucję oraz wylicytowaną partycypację Najemca wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany wpłacić do dnia 19.02.2021roku, a dowód wpłaty okazać przed podpisaniem umowy najmu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ze wskazaniem rachunku bankowego, na który organizator przetargu zobowiązany będzie do zwrotu wadium gdy uczestnik nie wygra przetargu, które należy złożyć w siedzibie Regionalnego Wąbrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do dnia 15.02.2021 roku do godz. 14.30
2. wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 złotych na rachunek bankowy
BS w Chełmnie o/ Wąbrzeźno 12 9486 0005 0030 4427 2006 0001
w terminie do dnia 15.02.2021 roku
3. okazanie przed przystąpieniem do przetargu potwierdzenia wpłaty wadium oraz dowodu osobistego
4. okazanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z ostatnich 3 miesięcy
Przetarg obędzie się w dniu 16.02.2021 r. o godz. 8.00 w siedzibie Regionalnego Wąbrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Istnieje możliwość obejrzenia lokalu, po uprzednim poinformowaniu o tym zamiarze pracownika RW TBS telefonicznie lub osobiście.
Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100,00 złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg podlega zaliczeniu na poczet wylicytowanej partycypacji. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany w zgłoszeniu uczestnictwa rachunek bankowy.
W przypadku wycofania się z podpisania umowy przez osobę wygrywającą Spółka ma prawo potrącić 50 % wpłaconego wadium.
W przypadku nie podpisania umowy najmu przez wygrywającą osobę, za zwycięzcę przetargu uznaje się drugiego w kolejności oferenta, który zaproponował najwyższą partycypację.
O przyjęciu oferty decyduje komisja, która może w uzasadnionych przypadkach przeprowadzić dodatkowe rokowania.
Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu i warunkach przetargu udziela: Dorota Błaszkiewicz pod nr telefonu: 056-688-15-97 lub 056-688-12-86.

Wąbrzeźno 03.02.2021 rok