Kategorie
Aktualności Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych z zasobów Regionalnego Wąbrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie realizowanych pod
nazwą : ”Budowa budynku wielorodzinnego 24 lokalowego przy ul. Bp. J. Dantyszka 10 w Wąbrzeźnie pod wynajem” w związku z Ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Drodzy Państwo,
uprzejmie informujemy, że aby zostać najemcą lokalu przy ul. Bp. J. Dantyszka 10 w Wąbrzeźnie należy :

1. Udać się w pierwszej kolejności do siedziby RW TBS w Wąbrzeźnie ( ul. Kętrzyńskiego 121 A) lub przesłać skany dokumentów wskazanych poniżej na adres e-mail : rwtbs@wp.pl w celu uzyskania zaświadczenia, czy Wnioskodawca spełnia warunki Regulaminu przyznawania lokali mieszkalnych dla inwestycji realizowanej przez Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego pn. „Budowa budynku wielorodzinnego 24 lokalowego przy Bp. J. Dantyszka 10 w Wąbrzeźnie pod wynajem” . W związku z powyższym należy przedstawić następujące dokumenty :
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku przez wnioskodawcę oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania;
– zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania za ostatnie trzy miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku;
2. Wypełnić wniosek o zawarcie umowy najmu, który można pobrać ze strony internetowej www.wabrzezno.com lub Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 18 , pokój nr 12, kontakt telefoniczny 56 688 45 45 oraz na stronie internetowej www.rwtbs.wabrzezno.com lub w siedzibie Spółki przy ul. Kętrzyńskiego 121A w Wąbrzeźnie.
3.Złożyć wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami umożliwiającymi jego weryfikację i dokonanie oceny punktowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 18 lub przesłać na adres Urzędu.

Wykazanie spełniania warunków do zawarcia umowy najmu mieszkania i okoliczności umożliwiających dokonanie oceny punktowej wniosku zgodnie z kryteriami pierwszeństwa ustalonymi w Uchwale Nr XXIV/160/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkania w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 grudnia 2020 r. pod Poz. 6701), – www.wabrzezno.com spoczywa na Najemcy.
Najemca może złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu wyłącznie dla jednego mieszkania.

Termin składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją upływa w dniu 12 lutego 2021 roku.

Po rozpatrzeniu wniosków o zawarcie umowy najmu i dokonaniu oceny punktowej zostanie sporządzona lista najemców w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów, obejmująca imiona i nazwiska przyszłych najemców, zwana dalej „Listą Najemców”.

Lista najemców zostanie ogłoszona w dniu 26 lutego 2021 r.

Urząd pisemnie poinformuje osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu o ocenie punktowej oraz o zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu się na Listę Najemców.
W przypadku rezygnacji osoby z dalszego ubiegania się o zawarcie umowy najmu mieszkania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji na Listę Najemców zostanie wpisana kolejna osoba, która uzyskała najwyższą ocenę punktową.

Na podstawie ustalonej Listy Najemców, RW TBS Sp. z o.o. zaoferuje mieszkania na wynajem dla osób skierowanych z list prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie.
Pierwszeństwo w wyborze lokalu przysługuje tym spośród Wnioskodawców, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W przypadku równej ilości ilość punktów, decyduje data złożenia wniosku.

Warunkiem uzyskania prawa do mieszkania na wynajem z zasobów RW TBS jest zawarcie ze Spółką umowy o partycypację w kosztach budowy lokalu i wpłata tej partycypacji w wyznaczonym terminie.
Wysokość partycypacji wynosić będzie 12,62% przewidywanych kosztów budowy i może ulec zmianie po rozliczeniu inwestycji.

Umowę o partycypację należy zawrzeć do dnia 19 marca 2021r., obowiązek wpłaty partycypacji do dnia 26 marca 2021 r.

Obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w chwili zawarcia umowy najmu
Maksymalna wysokość kaucji zabezpieczającej umowę najmu lokalu mieszkalnego stanowi trzykrotność miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczanego według stawki czynszu obowiązującej w dniu podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Dopłaty do czynszu
Po zasiedleniu lokali, Najemcy spełniający warunki zawarte w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu w wynajmowanym lokalu przy ul. Bp. J. Dantyszka 10 w Wąbrzeźnie. Szczegóły odnośnie wymogów w tym zakresie zostaną podane po zrealizowaniu budowy budynku wielorodzinnego.

Telefony kontaktowe RW TBS:
56 688 15 97
56 688 12 86

Do pobrania:
Wniosek o zawarcie umowy najmu (wersja edytowalan)
Wniosek o zawarcie umowy najmu (wersja pdf)
Regulamin przyznawania lokali mieszkalnych

 

BURMISTRZ
Tomasz Zygnarowski