Zarząd Regionalnego Wąbrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o. o. z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Kętrzyńskiego 121A ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezasiedlonego lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 36,80 m² usytuowanego na parterze budynku wielorodzinnego położonego w Radzyniu Chełmińskim przy ulicy Sady 32

na nieruchomości określonej działkami ewidencyjnymi Nr 283/2, 285/3 ,301/2, 309/1, 310/5 ,311/5 o łącznej powierzchni 890 m² (dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1W/00029203/4) – składającego się z 1 pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 4,90 m². Wyżej opisany lokal zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 417/12260 części wspólnych budynku i jego urządzeń nie służących do wyłącznego użytku nabywcy oraz takim samym udziałem w prawie własności gruntu.
Cena wywoławcza wynosi 108.800,00 zł
(słownie: sto osiem tysięcy osiemset złotych)

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym zlokalizowany jest powyższy lokal, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Radzyń Chełmiński położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi nieuciążliwe. Lokalu tego na dzień sporządzenia ogłoszenia nie obciążają żadne długi, ograniczone prawa rzeczowe ani ograniczenia w rozporządzaniu i nie istnieją należności publiczno-prawne stanowiące podstawę wpisu hipoteki przymusowej, lokal nie jest obciążony umową najmu zawartą ze Sprzedającym.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do pokrycia kosztów:
1. operatu szacunkowego wysokości 500,00 zł,
2. zakupu udziału wynoszącego 417/12260 części we własności niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 998m2, oznaczonej numerem działki 285/6 (dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1W/00037159/9) za cenę 1.587,97 zł. Powyższa nieruchomość stanowi zorganizowaną całość wraz z nieruchomością o nr kw TO1W/00029203/4, a ich części składowe są powiązane gospodarczo i funkcjonalnie, bowiem została ona nabyta przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Sady 32 w celu poprawy warunków zagospodarowania.
Przetarg odbędzie się dnia 18.08.2020 roku o godzinie 12.00 w siedzibie RW TBS Sp. z o.o. przy ulicy Kętrzyńskiego 121A w Wąbrzeźnie.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) na konto RW TBS Sp. z o.o. : BS w Toruniu o / Wąbrzeźno nr konta: 12 9486 0005 0030 4427 2006 0001 w terminie do dnia 17.08.2020 r. włącznie. W tytule przelewu wpłaty wadium , wpłacający winien wskazać lokal na poczet którego wpłaca wadium. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny osiągniętej w przetargu na rzecz ustalonego w przetargu nabywcy. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w takiej samej formie, terminie 7 dni od daty zamknięcia, unieważnienia, odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający jego tożsamość (tj. dowód osobisty lub paszport w przypadku osób fizycznych oraz dokumenty statutowe firmy, Regon i NIP a także ewentualne pełnomocnictwa w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wysokość postąpienia wynosi 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych). Wylicytowana cena sprzedaży, cena zakupu udziału we własności niezabudowanej działki 285/6 oraz koszty operatu szacunkowego podlegają zapłacie w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez RW TBS Sp. z o.o. o rozstrzygnięciu przetargu. Po dokonaniu ww. wpłaty, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty przetargu, z wygrywającym przetarg zawierana jest umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone tytułem oboje współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie chyba, że zostanie przedłożone pełnomocnictwo pisemne udzielone przez współmałżonka.Koszty opłaty notarialnej i sądowej ponosi w całości nabywca lokalu. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j. z dnia 2017.12.07 ).
Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej RW TBS Sp. z o.o.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy RW TBS Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, ul. Kętrzyńskiego 121A, telefonicznie pod nr 56 688 15 97, 56 688 12 86 lub e-mail rwtbs@wp.pl
Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na internetowej stronie RW TBS Sp. z o.o. pod adresem: www.rwtbs.wabrzezno.com w zakładce „ Ogłoszenia”.

Wąbrzeźno, dnia 23.07.2020 r.