Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Kętrzyńskiego 121A ogłasza ograniczony przetarg ustny na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w Wąbrzeźnie przy ulicy Bukowej 4 m .16

Przedmiotem przetargu jest prawo najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w Wąbrzeźnie przy ulicy Bukowej 4 na II piętrze , składającego się z: dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 48,30 m2.
Celem przetargu jest ustalenie Najemcy, z którym zostanie zawarta umowa najmu po uzyskaniu najwyższej ceny partycypacji.
Uczestnik przetargu na dzień zawarcia umowy najmu musi spełniać kryteria zawarte w przepisie Art. 30 pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1996 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (osoby fizyczne)
Czas trwania umowy najmu lokalu – nieoznaczony. Umowa najmu zostanie zawarta najpóźniej dnia 01.07.2020 roku, z obowiązkiem zapłaty czynszu począwszy od dnia przekazania lokalu Najemcy.
RW TBS informuje, iż kwota partycypacji nie może być niższa niż 12 000,00 złotych, oraz nie może przekroczyć 28 384,46 złotych.
Wynajmującemu przysługuje prawo do wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.
Zabezpieczeniem należności wynikających z umowy najmu będzie kaucja w wysokości odpowiadającej równowartości dwunastokrotności miesięcznego czynszu tj  6 004,66 złotych.
Kaucję oraz wylicytowaną partycypację Najemca wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany wpłacić do dnia 30.06.2020 roku, a dowód wpłaty okazać przed podpisaniem umowy najmu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ze wskazaniem rachunku bankowego, na który organizator przetargu zobowiązany będzie do zwrotu wadium gdy uczestnik nie wygra przetargu, które należy złożyć w siedzibie Regionalnego Wąbrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do dnia 23.06.2020 roku do godz. 14.30
2. wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 złotych na rachunek bankowy
BS w Chełmnie o/ Wąbrzeźno 12 9486 0005 0030 4427 2006 0001
w terminie do dnia 23.06.2020 roku
3. okazanie przed przystąpieniem do przetargu potwierdzenia wpłaty wadium oraz dowodu osobistego
4. okazanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z ostatnich 3 miesięcy lub w uzasadnionych przypadkach przedłożenie deklaracji o dochodach za ostatnie 3 miesiące
Przetarg obędzie się w dniu 24.06.2020 r. o godz. 8.00 w siedzibie Regionalnego Wąbrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Istnieje możliwość obejrzenia lokalu, po uprzednim poinformowaniu o tym zamiarze pracownika RW TBS telefonicznie lub osobiście.
Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100,00 złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg podlega zaliczeniu na poczet wylicytowanej partycypacji. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazany w zgłoszeniu uczestnictwa rachunek bankowy.
W przypadku wycofania się z podpisania umowy przez osobę wygrywającą Spółka ma prawo potrącić 50 % wpłaconego wadium.
W przypadku nie podpisania umowy najmu przez wygrywającą osobę, za zwycięzcę przetargu uznaje się drugiego w kolejności oferenta, który zaproponował najwyższą partycypację.
O przyjęciu oferty decyduje komisja, która może w uzasadnionych przypadkach przeprowadzić dodatkowe rokowania.
Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu i warunkach przetargu udziela: Dorota Błaszkiewicz pod nr telefonu: 056-688-15-97 lub 056-688-12-86.