WYKONANIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 W trybie art.  13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( określanego dalej skrótem” RODO”)   Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie z siedzibą przy  ul. Kętrzyńskiego 121 A ( zwana dalej RW TBS ), informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych ( ADO)  jest  RW TBS Sp. z o.o., na czele którego stoi Marian Świś pełniący funkcję Prezesa Zarządu. Kontakt e –mailowy : mswis@rwtbs.wabrzezno.com

2. Inspektorem  Ochrony Danych Osobowych ( IDO)  jest Bożena Daniluk-Borowicz. Kontakt mailowy daniluk-borowicz@rwtbs.wabrzezno.com

3. Administrator przetwarza  podane przez Państwa dane osobowe  w celu realizacji umowy
o najem lokalu/ zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową na podstawie art. 6 ust.1 lit.b RODO.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych  mogą być: biegli rewidenci w związku
z wykonywaniem audytu w spółce, przedsiębiorstwa sprzedające oprogramowanie  w związku
z  obsługą informatyczną tychże programów, jednostki samorządu terytorialnego  w związku
z realizacją zadań o charakterze publicznym.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy łączącej  z RW TBS
Sp. z o.o.  a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z zarządzeniem Prezesa RW TBS Sp. z o.o. z dnia 24.05.2018 r.

6. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu,

7. Zgoda na podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże administrator jest zobowiązany do jej uzyskania w celu realizacji ochrony danych osobowych i możliwości zawarcia umowy regulującej usługi  świadczone przez RW TBS.

8.      W związku z przetwarzaniem danych przez administratora przysługują Państwu  następujące uprawnienia:  prawo dostępu do  swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)